Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport”

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

 • Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
 • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

GENT, 24 September 2004   

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève – Copyright Declaration: Panathlon International

210-060 questions and answers pdf 70-533 design pdf Further report. 210-060 questions and answers pdf Criminal case 210-065 design pdf 1Z0-808 exam topics found near railroad between 38th and 11th Street. Homicide. Completed. Criminal police, 210-065 design pdf forensics, ambulance and emergency medical Finished. Received, 70-533 design pdf 5885. Caught the suspect yet Finished. No suspects 300-206 exam topics found. 5885, finished. Shakes looked at 200-105 pdf the finger, that root was cut off the bones exposed bones finger. She looked at the glittering diamond ring, those eyes, and that twisted mouth Europe, that horrible 200-105 pdf 1Z0-808 exam topics mouth. Thriller spread throughout her body. Emilia 300-070 tutorial 300-115 tutorial Shakes swimming in the 210-065 design pdf water snake river during the summer camp, and absolutely did not 300-115 tutorial hesitate to jumped from the 100-foot bridge, but 300-115 tutorial as long as she thought of a 1Z0-808 exam topics hush think of Was tied into a ball, could not move, immediately fell into the feeling 1Z0-808 exam topics of panic like an electric 300-206 exam topics shock. Because of this, Shakes walked so fast 70-533 design pdf and was so crazy when 210-065 design pdf driving. As long as you 300-206 exam topics move, they can not catch you She heard a voice and quickly looked up. A rumbling sound 210-060 questions and answers pdf came from far and louder and louder. Few 200-105 pdf pieces of shredded paper are raised by the wind and fly along the rails. Dust circling around her, like an angry ghost. Then there was a deep whine 300-070 tutorial Emiliano Shakespear, a five-foot-nine patrolman, found himself facing 1Z0-808 exam topics the locomotive of a 210-065 design pdf 31-ton 300-115 tutorial American-American company. The red, white, blue-faced steel behemoth is approaching her at ten miles an 70-533 design pdf hour. Stop Stop She shouted. The train driver ignored her. Shakes ran to the railway, standing in the middle of the rails, swinging his legs waving his arm, signaling the driver to stop moving forward. With 210-065 design pdf a long and 200-105 pdf harsh brakes, the locomotive stopped. Driver head out of the window. You can not open here, she said to him. He asked her what it meant. 200-105 pdf 200-105 pdf She thought, he looked so young, actually driving such a large locomotive. 210-060 questions and answers pdf 210-060 questions and answers pdf Here is a crime scene, please turn off the engine. Miss, I did not see any crime. But Shakes did not have time to listen to him long-winded. She 70-533 design pdf was looking up at 200-105 pdf a gap in the barbed wire fence 300-206 exam topics to the west of the viaduct. Not far from above is Eleven Street. One way of trying to bring a victim here is to 300-070 tutorial find that there is a way 300-115 tutorial 300-070 tutorial to stop the car at Eleven 200-105 pdf Street and drag the victim across the narrow path to the edge of 210-065 design pdf the 300-206 exam topics cliff. If you park 210-065 design pdf your car on the 37th Street in the horizontal 300-115 tutorial direction, he may be seen by people in the windows of 20 apartments. 300-206 exam topics The train, sir, just stop it here. I can 210-065 design pdf not park the train here. Turn off the engine. In this case we can not turn off the train engine and it must be running. You 300-070 tutorial 210-060 questions and answers pdf call the dispatch or someone else 210-065 design pdf to stop the train to 70-533 design pdf Nankai. We can not do that. Get it right, sir, Ive noticed the number of your car The car 70-533 design pdf Youd better do it right away Shakes 300-206 exam topics roared. What do you want, Miss, give me a 300-115 tutorial ticket But Emilio Shakus climbed 1Z0-808 exam topics back up the steep hill again. Her poor 200-105 pdf knuckles crunched, her lips covered in lime, dirt, and her own 300-070 tutorial sweat. She drilled through the gap she had 300-115 tutorial found 300-206 exam topics on the tracks and turned around to study the Javets Convention 1Z0-808 exam topics Center across 11th Avenue and across the street. The convention center is full of people today - there are participants and journalists. A huge banner reads Welcome 70-533 design pdf United Nations Representative. Earlier 210-060 questions and answers pdf in the morning, however, there was still 300-115 tutorial no one on the street, and 210-065 design pdf the murderer could easily find a 1Z0-808 exam topics parking space in the street, 300-070 tutorial before the people unwittingly moved the victim to the tracks. Shakespeare strode to Eleventh Street and observed the 1Z0-808 exam topics six-lane main road, which is now full of traffic. Let it go She burst into the 200-105 pdf car sea, calmly cut off traffic on the north lane. Several drivers tried hard to force her to issue two tickets 210-060 questions and answers pdf in a row. In the 200-105 pdf end, they dragged a few rubbish bins to the center of the road as 300-206 exam topics roadblocks to 300-115 tutorial ensure that these good citizens 210-060 questions and answers pdf abided by the rules. He hurriedly recorded his conversation in a black book with a sweaty pen. Oh, just do it. Now, go to those trash cans, stay there and direct the traffic until the 210-065 design pdf entire street is clear. 300-115 tutorial Did you hear that She turned and left without saying anything good 210-065 design pdf 300-070 tutorial or not, A street, 300-206 exam topics began to slowly move a few trash cans. 300-115 tutorial Every driver who passed by her glared at her, and some mumbled in her mouth. Shakes glanced at the watch. Another hour I can hold on. 3 The peregrine falcon gently waving a few 210-060 questions and answers pdf wings, landing in the edge of the windowsill. Outside the window, noon the sun bright and 300-206 exam topics dazzling, the 70-533 design pdf weather 210-065 design pdf seems to be extremely 210-060 questions and answers pdf hot. Finally, the man murmured, turning his head to the buzzing 300-070 tutorial doorbell and looking at the door to the downstairs. Is he He shouted 70-533 design pdf 210-065 design pdf at the staircase, is it Lincoln Lyme 1Z0-808 exam topics turned 300-115 tutorial his 300-070 tutorial head to the window again without hearing any answer. 1Z0-808 exam topics 300-070 tutorial The peregrine falcons head turned a little and moved very fast, just like a spasm, immediately returning to the original elegant gesture of keeping. Lyme noticed 70-533 design pdf the blood stained its paw, and a piece of yellowish flesh was pulled by its small, black, nut shell-like beak. It stretches short neck, move 210-060 questions and answers pdf slowly to the nest, the action is reminiscent of not a bird, but 70-533 design pdf 300-115 tutorial a snake. The peregrine Falcon dropped the meat into the 1Z0-808 exam topics small mouth of a blue-winged bird. What I now see is the only creature in New 210-060 questions and answers pdf York City without any natural enemies, Lyme 300-206 exam topics 70-533 design pdf thought. Maybe God except God. He heard footsteps, and someone was walking up the stairs. Is he He asked Thomas. The young man answered, No. Who is that The 300-115 tutorial 200-105 pdf 210-060 questions and answers pdf doorbell rang, is not it Thomass eyes looked at the window. The bird 210-060 questions and answers pdf is 200-105 pdf 300-070 tutorial back.Look, theres blood on your windowsill.Do you see 1Z0-808 exam topics them 300-206 exam topics The female peregrine faltered slowly into Lymes gaze. 300-206 exam topics A blue-gray feather, gorgeous like fish. 210-065 design pdf It is 300-070 tutorial looking 200-105 pdf 300-206 exam topics up, looking back and forth toward the 200-105 pdf sky. They are always together, will they be with them for life Exclaimed Thomas. Like a geese Lymes eyes returned to Thomas. The latter was bowing his strong, young 70-533 design pdf waist forward, looking through the window, which was splashed with rain. Who is here Lyme asked again. He was annoyed by the deliberate delay 70-533 design pdf of young people. Visitors. Visitors Ha Lyme snorted. He tried to recall when the last guest visit was. That is 300-206 exam topics at least three months ago. Who was the 300-070 tutorial guest last 300-070 tutorial visited Maybe those reporters, or a distant relatives. Thats right, its Peter 70-533 design pdf Chter, a spine neurologist in Lyme. Blaine has been here several times, but she certainly can not be a visitor. Its so 1Z0-808 exam topics cold here, complains Tommy, reaching out to open the window at 200-105 pdf the same time. Young typical performance. Lyme thought. Do not open 300-070 tutorial the window, he ordered, well, tell me whos 1Z0-808 exam topics 210-060 questions and answers pdf coming 300-115 tutorial Its cold. Youre going to scare the bird.You can turn off the air conditioner.Ill be closed. Lets open again, said Tangmajas forcefully to lift the thick wooden frame of the window. The two birds got accustomed to playing since they moved in. Hearing the noise, the two peregrine falcons turned their heads and widened their eyes to the source of the noise. But they were just wide-eyed, still 1Z0-808 exam topics on the edge of the bay windows, overlooking monarchs overlooking the collapsed ginkgo trees in their territory and the car parked on both sides of the street. Lyme asked again Whos coming Leon Salet. Leon What did he do Thomas looked back and forth at the room.