FC ASSE z 2002

 Intern reglement voor ouders en spelers

  1. Algemeen

 1.1. Het bestuur legt elk seizoen de lidmaatschapsbijdragen vast. Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB , de verzekering en de inschrijving bij FC Asse-Zellik 2002 vzw. Pas wanneer het lidgeld is betaald kan de speler deelnemen aan officiële wedstrijden. Het lidmaatschap wordt geschrapt bij niet betaling van de totale jaarlijkse bijdrage.

1.2. Elke speler en zijn / haar ouders worden geacht bij het lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit intern reglement. Door het betalen van het lidgeld verklaart iedere speler en ouder zich akkoord met de inhoud en de strikte naleving ervan.

1.3. Indien één of meerdere bestuursleden  een overtreding van dit reglement vaststelt, kan het disciplinaire maatregelen treffen tegen de speler in kwestie. Deze kunnen variëren van schorsing voor een bepaald periode tot volledige schrapping of zelfs weigering tot toegang. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

1.4. Bij meningsverschillen kunnen spelers terecht bij de jeugdcoördinator indien een voorafgaand gesprek met de begeleider geen oplossing opleverde.

1.5. Dit intern reglement kan steeds worden gewijzigd door het bestuur. Het bestuur verbindt zich ertoe het meest recente reglement op haar website te plaatsen, zodat deze voor iedereen toegankelijk is.

1.6. In alle gevallen waarin dit intern reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

  1. Trainingen

2.1. Alle hieronder beschreven regels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de begeleider of afgevaardigde. Extra regels kunnen door elke begeleider afzonderlijk worden toegevoegd. Deze worden

meegedeeld aan de spelers.

2.2. Afwezigheid moet steeds op voorhand worden gemeld. Bij ziekte wordt ook de duur van afwezigheid gemeld.

2.3. Elke speler is een kwartier voor het aanvatten van de training aanwezig in de kleedkamer.

2.4. Elke speler groet zijn begeleider bij aankomst en vertrek.

2.5. Blessures moeten worden gemeld voor de training aan de begeleider.

2.6. De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming nooit op terreinen, bergruimtes of andere ruimtes dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.

2.7. Laat waardevolle voorwerpen en grote bedragen geld thuis. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal en of beschadiging van persoonlijke zaken.

2.8. De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Men laat geen afval achter.

2.9. Op het uur van de training is iedereen ook klaar om de training aan te vatten.

2.10. Wanneer de begeleider het woord neemt, zwijgen alle spelers.

2.11. Elke speler krijgt een persoonlijke bal na betaling van het lidgeld. Deze dient elke training te worden meegenomen. Bij het verlies van een bal kan de speler bij de club een nieuwe krijgen tegen betaling.

2.12. De spelers gaan samen naar het trainingsveld onder leiding van de begeleider.

2.13. De verplaatsbare doelen dienen steeds verankerd te worden. Na de training worden deze van het terrein verwijderd en ordelijk weggeplaatst.

2.14. Het materiaal wordt om beurten door de spelers naar het terrein gedragen. De begeleider bepaalt eventueel een beurtrol.

2.15. Geen enkele speler betreedt een terrein dat niet als hun trainingsveld is aangeduid door de club. Het A-veld wordt zonder toestemming door geen enkele jeugdspeler

betreden.

2.16. De spelers tonen volledige inzet, concentratie, motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel.

2.17. Racistische, obscene of beledigende opmerkingen zijn ten strengste verboden.

2.18. Onnodige agressie wordt direct bestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training.

2.19. De voertaal is Nederlands. Alle anderstaligen worden uitgenodigd om zich het Nederlands eigen te maken en zo hun sociale kansen te verhogen. De club zal aan alle anderstalige spelers een voetbalwoordenboek ter beschikking stellen.

2.20. Bij het beëindigen van de training worden de schoenen en materialen buiten schoongemaakt. Deze worden niet mee onder de douche genomen.

2.21. Elke speler neemt een verplichte douche (badslippers verplicht).

2.22. Er worden door de spelers geen alcoholische dranken genuttigd. Alsook roken is verboden in de accommodatie van de club.

  1. Wedstrijden

3.1. De meeste gedrags- en leefregels tijdens trainingen gelden ook voor wedstrijden.

3.2. FC Asse-Zellik 2002 doet al het mogelijke om elke speler 50% van de wedstrijden te laten spelen.

3.3. Elke speler draagt voor de wedstrijd zijn uitgaanstraining, evenals de sporttas van de club.

3.4. Ongewettigd te laat komen betekent dat je als bankzitter, of helemaal niet op het wedstrijdblad zult verschijnen.

3.5. De spelers vertegenwoordigen onze club. Wanneer spelers de club in diskrediet brengt, op welke manier dan ook, kan een sanctie in overleg met het bestuur worden bepaald.

3.6. Spelers die hun identiteitskaart niet bij zich hebben zullen niet op het wedstrijdblad verschijnen.

3.7. Tijdens de wedstrijd wordt de voorziene outfit (in schone staat) gedragen. Indien deze niet gedragen wordt ontvangt de speler geen drankbonnetje na de wedstrijd.

3.8. Alle sieraden worden uitgedaan voor de wedstrijd.

  1. Andere gedrag en leefregels voor spelers

4.1. De club verwacht dat haar spelers een goede nachtrust nastreven en zich fris op de trainingen en wedstrijden aanbieden.

4.2. Spelers zijn aanwezig op alle activiteiten die de club organiseert en waar de speler is voor uitgenodigd.

4.3. Voor testwedstrijden of trainingen bij een andere club is schriftelijke toestemming van FC Asse-Zellik 2002 vzw noodzakelijk. Dit omwille van de eerlijkheid t.o.v. de club en omwille van de verzekering voor de speler.

4.4. Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie of aan geparkeerde voertuigen op de parking kunnen (via hun ouders) burgerlijk aansprakelijk gesteld worden.

4.5. Opzettelijk toegebrachte lichamelijke schade aan derden wordt onbetwistbaar door de ouders van de betrokken speler vergoed.

4.6. Ontvreemden of stelen van bezittingen van FC Asse-Zellik 2002 vzw, medespelers en medewerkers kan bestraft worden door het bestuur met onmiddellijke verwijdering van de speler.

4.7. Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk uit de vzw verwijderd. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.

4.8. Alcohol en tabak worden ten strengste verboden in de accommodatie. Tevens wordt het gebruik ervan buiten de accommodatie ten zeerste afgeraden.

4.9. Het bestuur behoudt het recht om bij schade, diefstal en druggebruik beroep te doen op de lokale politiediensten (opstellen P.V.) en klacht in te dienen tegen de overtreders.

  1. Gedragsregels voor ouders

5.1. Om niet nodeloos in probleemsituaties terecht te komen is het belangrijk dat de technische staf steeds op de hoogte is van belangrijke familiale omstandigheden, problemen op school, medische dossiers en dergelijke.

5.2. De ouders wordt gevraagd op een positieve manier te supporteren voor alle jeugdspelers van FC Asse-Zellik 2002 vzw.

5.3. Om het de spelers makkelijker te maken vragen wij de ouders spelers niet te coachen en dit werk over te laten aan de Asse z begeleider.

5.4. Ook scheidsrechters horen gerespecteerd te worden.

5.5. Ouders die door hun gedrag de werking van de jeugdopleiding in het gedrang brengen of die medewerkers beledigen in het publiek, kunnen de toegang tot de jeugdopleiding van FC Asse-Zellik 2002 vzw ontzegd worden.

5.6. Betalen van de jeugdspelers (vb: premie voor doelpunten) is ten strengste verboden. Niet naleven van deze regel kan opzegging van aansluiting betekenen.

5.7. De ouders verbinden zich ertoe eventuele problemen via de technische staf kenbaar te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen.

5.8. Ouders doen er alles aan, in de mate van het mogelijke, dat de jeugdspeler steeds op tijd komt.

Het bestuur van FC Asse Zellik 2002